194 cm
22.0 °C
Apatin 19 °C

Najnovije vesti

Zlatne medalje za apatinske odbojkašice na street volley turniru u Odžacima

Deo grada do 12 časova bez vode

Pesme Zorana M. Mandića objavljene u časopisu “Savremenik”

U Prigrevici održane kvalifikacije za apatinski “Zlatni kotlić”

Kursna lista

Raspisan Javni konkurs za sufinansiranje realizacije Lokalnih akcionih planova

Četvrtak, 10. avgust 2017 god. | Vesti

11316

Na osnovu člana 22. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Službeni list APV”, broj 69/2016), člana 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj 37/14, 54/14 – druga odluka i 37/16) i Rešenja o pokretanju postupka javnog konkursa broj 139-401-1575/2017-04 od 12.04.2017. godine, a u vezi sa članom 4. Pravilnika o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja i finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja broj 139-401-1576/2017-04 od 06.04.2017. godine i Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 26/2016), Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, raspisuje 

J A V N I K O N K U R S
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA U OBLASTI STANOVANjA 

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (trimilionadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2017. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, kao podrška programu realizacije LAP-a za Rome u oblasti stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.
CILjEVI FINANSIRANjA:
- Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove;
- Realizacija Lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
- Poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja;
- Afirmacija učešća Roma/Romkinja tokom odlučivanja, planiranja i sprovođenje lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja.
USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na ovom Konkursu imaju gradovi i opštine s teritorije AP Vojvodine. 
2. Podnosilac prijave može aplicirati za realizaciju LAP-a za Rome u oblasti stanovanja koja podrazumeva poboljšanje uslova stanovanja u kućama u kojima žive Romi i Romkinje.
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara (milionpetstotinahiljadadinara). 
4. Opštine i gradovi koji apliciraju u obavezi su da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na konkursu radi realizacije LAP-a za unapređivanje položaja Roma/Romkinja u oblasti stanovanja.
5. Prednost na konkursu imaće gradovi i opštine koji imaju usvojen i budžetiran LAP za Rome u oblasti stanovanja, kao i angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku. 
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
- popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, s planom utroška sredstava, budžetom; 
- odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa;
- pismo namere o budžetiranju LAP-a u oblasti stanovanja za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine.
Prijave na konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa s naznakom: ''Konkurs za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja''.
7. Neće se razmatrati neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu potpisane od strane gradonačelnika/predsednika opštine, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
8. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):
 usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
 jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
 broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
 procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
 broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
 angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova): 
 doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova); 
 doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).


• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):
 procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
 visina traženih sredstava za njihovu realizaciju (do 10 bodova). 
9. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

10. Rešenje o dodeli sredstava po isteku ovog konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 01.09.2017. godine.

Uredio: DESK

Prijava na sajt

Niste registrovani? Registrujte se!

×

Servisne informacije Radio Apatina

25.06.2018. god.

×