198 cm
5.0 °C
Apatin 10 °C

Najnovije vesti

U ponedeljak u Apatinu peta radionica Lokalne akcione grupe Apatin

Dr Dragan Rastović iz Apatina novi direktor somborske bolnice Dr Radivoj Simonović

Sutra u Sonti četvrta radionica Lokalne akcione grupe Apatin

Odbojkašice OŠ "Žarko Zrenjanin" se plasirale na Medjuokružno takmičenje

Kursna lista

Raspisan Javni konkurs za sufinansiranje realizacije Lokalnih akcionih planova

Četvrtak, 10. avgust 2017 god. | Vesti

11316

Na osnovu člana 22. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Službeni list APV”, broj 69/2016), člana 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj 37/14, 54/14 – druga odluka i 37/16) i Rešenja o pokretanju postupka javnog konkursa broj 139-401-1575/2017-04 od 12.04.2017. godine, a u vezi sa članom 4. Pravilnika o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja i finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja broj 139-401-1576/2017-04 od 06.04.2017. godine i Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 26/2016), Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, raspisuje 

J A V N I K O N K U R S
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA U OBLASTI STANOVANjA 

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (trimilionadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2017. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, kao podrška programu realizacije LAP-a za Rome u oblasti stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.
CILjEVI FINANSIRANjA:
- Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove;
- Realizacija Lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
- Poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja;
- Afirmacija učešća Roma/Romkinja tokom odlučivanja, planiranja i sprovođenje lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja.
USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na ovom Konkursu imaju gradovi i opštine s teritorije AP Vojvodine. 
2. Podnosilac prijave može aplicirati za realizaciju LAP-a za Rome u oblasti stanovanja koja podrazumeva poboljšanje uslova stanovanja u kućama u kojima žive Romi i Romkinje.
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara (milionpetstotinahiljadadinara). 
4. Opštine i gradovi koji apliciraju u obavezi su da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na konkursu radi realizacije LAP-a za unapređivanje položaja Roma/Romkinja u oblasti stanovanja.
5. Prednost na konkursu imaće gradovi i opštine koji imaju usvojen i budžetiran LAP za Rome u oblasti stanovanja, kao i angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku. 
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
- popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, s planom utroška sredstava, budžetom; 
- odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa;
- pismo namere o budžetiranju LAP-a u oblasti stanovanja za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine.
Prijave na konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa s naznakom: ''Konkurs za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja''.
7. Neće se razmatrati neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu potpisane od strane gradonačelnika/predsednika opštine, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
8. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):
 usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
 jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
 broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
 procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
 broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
 angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova): 
 doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova); 
 doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).


• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):
 procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
 visina traženih sredstava za njihovu realizaciju (do 10 bodova). 
9. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

10. Rešenje o dodeli sredstava po isteku ovog konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 01.09.2017. godine.

Uredio: DESK

Prijava na sajt

Niste registrovani? Registrujte se!

×

Servisne informacije Radio Apatina

15.12.2017. god.

×